Edictes

Exercici: 2023 Bop: 164-0 Edicte: 7265 AJUNTAMENT D'ALBANYÀ - Aprovació inicial d'un projecte tècnic
Exercici: 2023 Bop: 164-0 Edicte: 7264 AJUNTAMENT D'ALBANYÀ - Aprovació inicial d'un projecte tècnic
Exercici: 2023 Bop: 137-0 Edicte: 5929 AJUNTAMENT D'ALBANYÀ - Exposició pública del compte general de la corporació de l'exercici 2022
Exercici: 2023 Bop: 136-0 Edicte: 5871 AJUNTAMENT D'ALBANYÀ - Nomenament de tinenta d'Alcaldia
Exercici: 2023 Bop: 136-0 Edicte: 5870 AJUNTAMENT D'ALBANYÀ - Retribucions dels membres electes
Exercici: 2023 Bop: 136-0 Edicte: 5869 AJUNTAMENT D'ALBANYÀ - Delegació de competències als membres electes
Exercici: 2023 Bop: 108-0 Edicte: 4722 AJUNTAMENT D'ALBANYÀ - Aprovació definitiva de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2023 Bop: 107-0 Edicte: 4701 AJUNTAMENT D'ALBANYÀ - Aprovació definitiva de l'Ordenança núm. 16, reguladora del preu públic per la utilització privativa d'habitatges de domini públic municipal
Exercici: 2023 Bop: 107-0 Edicte: 4700 AJUNTAMENT D'ALBANYÀ - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 9, reguladora de la taxa per la recollida d'escombraries
Exercici: 2023 Bop: 83-0 Edicte: 3430 AJUNTAMENT D'ALBANYÀ - Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 9, reguladora de la taxa per a la recollida d'escombraries