Edictes

Exercici: 2024 Bop: 88-0 Edicte: 3728 AJUNTAMENT D'ALBANYÀ - Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 5, impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)
Exercici: 2024 Bop: 76-0 Edicte: 3104 AJUNTAMENT D'ALBANYÀ - Aprovació inicial del projecte d'actuació específica (PAE) sobre la línia elèctrica de Mas Nou (Exp. X2023000192)
Exercici: 2024 Bop: 63-0 Edicte: 2435 AJUNTAMENT D'ALBANYÀ - Aprovació inicial de la modificació puntual núm. 2 del POUM d'Albanyà (Exp. X2023000176)
Exercici: 2024 Bop: 30-0 Edicte: 969 AJUNTAMENT D'ALBANYÀ - Aprovació inicial del Pla Especial Urbanístic regulació activitats, edificacions i ampliacions del Càmping Bassegoda Park d'Albanyà
Exercici: 2024 Bop: 27-0 Edicte: 833 AJUNTAMENT D'ALBANYÀ - Aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora de les infraccions per malbaratament d'aigua de xarxa en situacions de sequera
Exercici: 2024 Bop: 10-0 Edicte: 248 AJUNTAMENT D'ALBANYÀ - Aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 245-0 Edicte: 11175 AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DE LA MUGA - Convocatòria del procés de selecció mitjançant concurs oposició per cobrir amb caràcter interí el lloc de treball de secretaria de classe tercera de l'agrupació dels municipis de Sant Llorenç de la Muga i Albanyà
Exercici: 2023 Bop: 238-0 Edicte: 10690 AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DE LA MUGA - Convocatòria i bases per proveir, mitjançant nomenament provisional o comissió de serveis, el lloc de treball de secretaria de classe tercera reservat a funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, subescala secretaria intervenció, de l'Agrupació formada pels municipis de Sant Llorenç de la Muga i Albanyà
Exercici: 2023 Bop: 234-0 Edicte: 10437 AJUNTAMENT D'ALBANYÀ - Aprovació definitiva del projecte bàsic-executiu del cementiri municipal d'Albanyà
Exercici: 2023 Bop: 234-0 Edicte: 10433 AJUNTAMENT D'ALBANYÀ - Aprovació inicial del pressupost de la corporació per a l'exercici 2024