Demografia

La evolució del municipi es de 149 habitants a 30/4/2010