Informació pública d’instal.lació solar de plaques fotovoltaiques d’autoconsum en sòl no urbanitzable

 El Sr. Jordi Palós Magester en representació de Càmping Bassegoda, S.L. ha sol.licitat en data 13 de març de 2022 (E2022000194), llicència per a la instal.lació de plaques fotovoltaiques en la coberta del restaurant i sala polivalent del Càmping Bassegoda Parke, situat al camí de Bassegoda, s/n d’Albanyà, i en sòl no urbanitzable (zona agrícola càmping-ac).

 

De conformitat amb l’article 58 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel que s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, en relació amb l’article 48.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, aquest projecte es sotmet a informació pública, mitjançant edicte al Butlletí Oficial de la Província de Girona i a la seu electrònica de la Corporació albanya.cat, pel termini de vint dies a comptar des de l’endemà de la última d’aquestes publicacions, als efectes que durant aquest període es puguin formular les al·legacions i reclamacions que s’estimin oportunes.

 

El projecte es pot consultar a les oficines municipals, en horari d’atenció al públic (dilluns i dimecres de 10 a 13:30 h), durant el termini indicat.

 

Albanyà, 22 de març de 2022

L’Alcalde-President

Joan Fàbregas i Jordà