Edicte

El ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el 4 d’octubre de 2014, va acordar aprovar provisionalment el Reglament de Funcionament de la Seu Electrònica i Regulador del Registre Electrònic de l’Ajuntament d’Albanyà.

L’expedient restarà exposat al públic durant el termini de 30 dies hàbils comptats des del dia següent al de la publicació del present edicte en el BOP.

Durant el període d’informació pública, les persones interessades podran examinar l’expedient a la Secretaria de l’Ajuntament i presentar les reclamacions i/o al•legacions que estimin oportunes.

L’expedient es pot examinar a la secretaria de l’ajuntament en hores d’oficina a les oficines municipals situades al carrer de Figueres d’Albanyà.

Albanyà, 21 d’octubre de 2014.

L’Alcalde,
Joan Fàbregas i Jordà

Podeu veure l’edicte AQUÍ