Edicte d’exposició pública de l’Avanç de Pla Especial Urbanístic regulació activitats, edificacions i ampliacions del Càmping Bassegoda Park a Albanyà i del Document ambiental estratègic que l’acompanya

Per tal de garantir la publicitat i participació ciutadana en el procés de formulació i
tramitació del present document cal publicitar el contingut del document abans de la
seva aprovació inicial de la forma que l’Ajuntament d’Albanyà consideri més adient, per
a la població en general.

Així, doncs, se sotmet a informació pública pel termini de 45 dies, a comptar des del
dia següent a la darrera publicació del present edicte al Butlletí Oficial de la província
de Girona, en el DOGC, en el tauler d’Edictes municipal https://albanya.cat/seuelectronica
i en el diari Punt-Avui, com a diari d’àmbit local.

Durant aquest termini, l’expedient podrà ser examinat per qualsevol interessat, en les
dependències municipals, situades a la Crta. De Figueres, núm. 13 d’Albanyà, durant
l’horari d’oficines municipals.

EDICTE

Per consultar l’expedient enviar un correu electrònic a : alcalde@albanya.cat